ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Πραγματοποιείται έλεγχος σε υφιστάμενο ανελκυστήρα, ανάλογα με το καθεστώς νομιμότητας του, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:

1) Περιοδικός Έλεγχος σε ανελκυστήρα με προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα
2) Περιοδικός Έλεγχος σε Ανελκυστήρα με παλιά άδεια λειτουργίας από αρμόδιο δημόσιο φορέα
3) Έλεγχος σε Ανελκυστήρα με έγγραφο προέγκρισης από αρμόδιο δημόσιο φορέα
4) Έλεγχος σε Ανελκυστήρα χωρίς προηγούμενα στοιχεία νομιμότητας
5) Περιοδικός Έλεγχος σε ανελκυστήρα μετά από σημαντική τροποποίηση

 

Κατά τον έλεγχο σε υφιστάμενο ανελκυστήρα, αξιολογείται η συμμόρφωση του με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το έτος εγκατάστασής του και με ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλει η ισχύουσα σύγχρονη νομοθεσία. Οι εφαρμοσμένες τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζεται κατά σειρά προτεραιότητας:
1) Από προηγούμενο νομιμοποιητικό έγγραφο που τυχόν διαθέτει ο ανελκυστηρας,
2) Από το έτος που τυχόν αναφέρεται σε σήμανση στους βασικούς μηχανισμούς του ανελκυστήρα,
3) Εφόσον δεν υπάρχει τίποτα από τα παραπάνω, από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτιρίου.

 

Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου ή συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις. Εφοσον οι παρατηρήσεις αποκατασταθούν, πραγματοποιείται επανέλεγχος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Ανελκυστήρα.

 

Υπεύθυνος για την ανάθεση του Περιοδικού Ελέγχου είναι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής ή αντιπρόσωπος του. Ο έλεγχος περιλαμβάνει αυτοψία και δοκιμές στον ανελκυστήρα, παρουσία του συντηρητή καθώς και έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων και όσων άλλων εγγράφων απαιτούνται κατά περίπτωση, στα γραφεία της Control Lift.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ