ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΝΤΡΟΛ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αλκίφρονος 81 στην Αθήνα με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ

Οι μέτοχοι που που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Η κατάθεση των τίτλών μπορεί να γίνει και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της αυτής προθεσμίας, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, επί αποδείξει που χρησιμέυει ως εισιτήριο για την συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ