ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους, βάσει του Άρθρου 8 παρ.1 και του Άρθρου 10 παρ.3 της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604/22.12.2008), είναι υπεύθυνος τόσο για για τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα όσο και για την ανανέωση της καταχώρησής του στα μητρώα του οικείου Δήμου.
Στο Άρθρο 13 του ιδίου ΦΕΚ ορίζονται κατά περίπτωση και τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εν λόγω ΦΕΚ.

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)
Κτίριο κατοικιών μέχρι και 6 Στάσεις: 6 Έτη
Κτίριο κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις: 5 Έτη
Κτίριο επαγγελματικής χρήσης μέχρι και 6 στάσεις: 4 έτη
Κτίριο επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσεις: 3 έτη
Ξενοδοχείο με λιγότερες από 200 κλίνες: 3 έτη
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι από σε ευρύ κοινό ή ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών: 1 ετος