Καταχώρηση Ανελκυστήρα

Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στη Δ/νση Ανάπτυξης της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα.