Αρχική Καταχώρηση Ανελκυστήρα

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ.2 της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22.12.2008 “μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (βλ.Πίνακα Δήμων Καταχώρησης Νομού Αττικής, κατόπιν εφαρμογής του σχεδίου “Καλλικράτης”) αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων …”, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας παραλαμβάνει αυθημερόν. Μαζί με την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Θεωρημένο αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας
  2. Μηχανολογικό Σχέδιο
  3. Ηλεκτρολογικό Διάγραμμα Πίνακα
  4. Δήλωση Πιστότητας του Εγκαταστάτη
  5. Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου
  6. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:
    6.1 Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπροσώπο του σε εγκαταστάτη

6.2 Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη

6.3 Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπροσώπο του σε αδειούχο συντηρητή

6.4 Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον αδειούχο συντηρητή

7. Βιβλιάριο παρακολούθησης – συντήρησης του ανελκυστήρα