Περιοδική Πιστοποίηση

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας του κτιρίου

X

Β. Αντίγραφο Πιστοποιητικού του προηγούμενου ελέγχου του ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα

X

Γ. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας του ανελκυστήρα

X

Δ. Αντίγραφο Απόφασης Καταχώρησης του ανελκυστήρα

Σε περίπτωση μη ύπαρξης προτύτερου πιστοποιητικού

Ε. Αντίγραφο προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα

X

Μηχανολογικό Σχέδιο: στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίουκάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης του εμβόλου με την αντλία.

(Απαιτείται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής).

X

X

Μηχανολογική Μελέτη – Υπολογισμοί

Α.Υδραυλικοί ανελκυστήρες: οδηγοί, συρματόσχοινα, ανυψωτική μονάδα υπό πλήρες φορτίο, έμβολα, στατική πίεση, αντλία, κινητήρας, τροχαλίες, κλπ.

Β.Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες: οδηγοί, συντελεστής ασφαλείας συρματοσχοίνων ανάρτησης και περιοριστήρα ταχύτητας, τροχαλία τριβής, αξιολόγηση της έλξης, κινητήρας.

(Απαιτείται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής).

X

X

Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου

Έλεγχος συμβατότητας του ανελκυστήρα με την Εξέταση Τύπου

Απαιτείται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε και επίσης συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται Μηχανολογική Μελέτη – Υπολογισμοί.

Ηλεκτρολογικό Σχηματικό Διάγραμμα: κυκλωμάτων παροχής ενέργειας και κυκλωμάτων ασφαλείας.          (Απαιτείται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής).

Χ

(σε περίπτωση αλλαγής του πίνακα)

Χ

(σε περίπτωση αλλαγής του πίνακα)

X

X

Διάγραμμα Υδραυλικού Κυκλώματος (σύμβολα ISO 1219-1)

(Μόνο για υδραυλικούς ανελκυστήρες. Απαιτείται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής).

Χ

Χ

Πιστοποιητικά για Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας (ΚΣΑ):

1. Διατάξεις μανδάλωσης/ ασφάλισης των θυρών φρέατος

2. Συσκευή αρπάγης

3. Προσκρουστήρες

4. Βαλβίδα θραύσης (μόνον για υδραυλικούς)

5. Περιοριστήρας ταχύτητας

(Απαιτούνται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής και μόνον αν ως τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τα πρότυπα ΕΝ 81.1 ή ΕΝ 81.2).

Χ

(μόνον για όσα ΚΣΑ  έχουν αλλαχθεί)

Χ

(μόνον για όσα ΚΣΑ έχουν αλλαχθεί)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

Βεβαιώσεις Κατασκευαστή για άλλα εξαρτήματα:

1. Συρματόσχοινα ανάρτησης

2. Σωλήνας λαδιού (μόνο για υδραυλικούς ανελ/ρες)

3. Πολυστρωματικοί υαλοπίνακες

4. Αλυσίδες

5. Αντιεκρηκτικό εξοπλισμό κλπ (όπου εφαρμόζονται)

(Απαιτούνται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασμένος μόνο με τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση σχετιζόμενης σημαντικής μετάτροπής και μόνον αν ως τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται τα πρότυπα ΕΝ 81.1 ή ΕΝ 81.2).

 

Χ

(μόνον για όσα  εξαρτήματα έχουν αλλαχθεί)

Χ

(μόνον για όσα εξαρτήματα έχουν αλλαχθεί)

 

Χ

 

Χ