Διαπίστευση

Η CONTROL LIFT A.E είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων με αριθμό διαπίστευσης 212-4 από το Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και αριθμό κοινοποίησης 1685 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία λειτουργεί με κανονισμό βασισμένο στα κριτήρια που θεσπίζουν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012, η κοινοτική οδηγία 2014/33/ΕΕ και η σχετική με το θέμα ελληνική νομοθεσία.