ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με το Παράρτημα 18 της ΚΟΑΝΕΛ του ΕΣΥΔ το Νομοθετικό Πλαίσιο των ανελκυστήρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 ΚΟΑΝΕΛ ΕΣΥΔ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΚ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΦΕΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΔ*

408Α`

7/12/1931

Κατασκευή & λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων των οποίων οι θαλαμίσκοι ή τα δάπεδα μετακινούνται κατά μήκος σταθερών οδηγών (ευθυντηριών) και των οποίων η διαδρομή υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

ΒΔ     127/1963*

23Α`

16/2/1963

Κατασκευή & λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων των οποίων οι θαλαμίσκοι ή τα δάπεδα μετακινούνται κατά μήκος σταθερών οδηγών (ευθυντηριών) και των οποίων η διαδρομή υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

ΒΔ 37/1965*

10Α`

17/1/1966

Κατασκευή & λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων με οδηγό ή φορτίων χωρίς οδηγό, των οποίων ο θαλαμίσκος μετακινείται κατά μήκος σταθερών οδηγών (ευθυντηριών), η δε διαδρομή των υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

ΒΔ 890/1968*

311Α`

31/12/1968

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ`αριθμ. 37/1966 και 310/1967 Βασιλικών Διαταγμάτων “περί κατασκευής & λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων”

Εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων με οδηγό ή φορτίων χωρίς οδηγό, των οποίων ο θαλαμίσκος μετακινείται κατά μήκος σταθερών οδηγών (ευθυντηριών), η δε διαδρομή των υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

ΥΑ: ΔΒΑ Φ6/12550/ 442**

397Β`

6/8/1987

Κατασκευή εγκατάσταση & λειτουργία ανελκυστήρα προσώπων, φορτίων και μικρών φορτίων

Υποχρεωτική εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 81.1 για ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες.

ΚΥΑ: 18173*

664Β`

9/9/1988

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Μόνιμα εγκατεστημένες (νέες) συσκευές ανύψωσης που εξυπηρετούν καθορισμένα επίπεδα (στάσεις) έχουν θάλαμο, κατασκευασμένο για τη μεταφορά προσώπων ή/και πραγμάτων, ο οποίος είναι αναρτημένος από συρματόσχοινα ή αλυσίδες και κινείται τουλάχιστον μερικά κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών των οποίων η κλίση σε σχέση με την κατακόρυφο είναι μικρότερη από 15ο.

ΚΥΑ: οικ. 6895/ 1241/Φ9.2/93*

325Β`

6/5/1993

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988 (664Β) σε συμμόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες. ”Κατασκευή εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων, υδραυλικών ή ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων

Ηλεκτροκίνητοι, υδραυλικοί ή ηλεκτροϋδραυλικοί ανελκυστήρες, που είναι εγκατεστημένοι κατά μόνιμο τρόπο, εξυπηρετούν καθορισμένες στάθμες ορόφων, περιλαμβάνουν θαλαμίσκο προοριζόμενο για μεταφορά προσώπων ή προσώπων και αντικειμένων, αναρτημένο από συρματόσχοινα ή αλυσίδες, ή φερόμενο από υδραυλικά έμβολα (γρύλους) και μετακινούνται εν μέρει, κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών, των οποίων η κλίση σε σχέση με την κατακόρυφο είναι μικρότερη από 15ο.

ΚΥΑ: Φ9.2/οικ.32803/ 1308

815Β`

11/9/1997

Κατασκευή & λειτουργία ανελκυστήρων

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 95/16/ΕΚ σχετικά με τους ανελκυστήρες. Εφαρμόζεται στους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν μονίμως κτίρια και κατασκευές. Ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινούμενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15ο ως προς το οριζόντιο επέπεδο και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά: προσώπων, προσώπων και αντικειμένων, μόνον αντικειμένων, εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή μπορέι κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία και διαθέτει όργανα χειρισμού εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού. Οι ανελκυστήρες που μετακινούνται σε διαδρομή πλήρως καθορισμένη στο χώρο, ακόμη και εάν δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση (π.χ οι ανελκυστήρες με ψαλιδωτούς οδηγούς).

ΚΥΑ: οικ.3899/ 253/Φ9.2

291Β`

8/3/2002

Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Συμπλήρωση του πλαισίου εφαρμογής της αριθμ. Φ9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος με την οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης “για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες”.

372/Β`

26/3/2002

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/ 27.02.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

510Β`

25/4/2002

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/ 27.02.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

781Β`

25/6/2002

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/ 27.02.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων. Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

ΚΥΑ: οικ.Φ9.2/ 29362/1957**

1797Β`

21/12/2005

Αντικατάσταση της υπ`αρ.3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) ΚΥΑ με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ`αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (φεκ 815/β/11-9-1997) ΚΥΑ σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Ανελκυστήρες για τους οποίους εφαρμόζεται η υπ.αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997) ΚΥΑ. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες (περιοδικοί έλεγχοι, συντήρηση, καταχώρηση σε μητρώα Νομαρχίας, βελτίωση της ασφάλειας).

ΚΥΑ: ΦΑ 9.2/7543/403**

696Β`

3/5/2007

Τροποποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

Τροποποίηση προθεσμιών ελέγχων ανελκυστήρων – Αντιστάθμιση αέργου ισχύος στους ανελκυστήρες.

ΚΥΑ: ΦΑ 9.2 οικ. 14143/720**

1111Β`

4/7/2007

Τροποποίηση των διατάξεων της ΚΥΑ Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ1797/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΦΑ9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/Β/2007) περί εγκατάστασης, λειτουργίας & ασφάλειας των ανελκυστήρων

Αντιστάθμιση αέργου ισχύος στους ανελκυστήρες.

ΚΥΑ:             οικ.Φ9.2/2842

2604Β/2008

22/12/2008

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Ανελκυστήρες για τους οποίους εφαρμόζεται η υπ.αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997) ΚΥΑ. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες (περιοδικοί έλεγχοι, συντήρηση, καταχώρηση σε μητρώα Νομαρχίας, βελτίωση της ασφάλειας).

424Β/2009

10/3/2009

Διορθώσεις σφαλμάτων της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

 

*έχουν καταργηθεί και ισχύουν μόνον ως τεχνικές προδιαγραφές

** έχουν καταργηθεί