Χρήσιμες πληροφορίες

Ο ιδιοκτήτης ή ο δαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους, βάσει του Άρθρου 8 παρ.1 και του Άρθρου 10 παρ.3 της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων ΦΕΚ 2604/22.12.2008, είναι υπεύθυνος τόσο για για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, όσο και για την ανανέωση της καταχώρησής του.

 

Στο Άρθρο 13 του ιδίου ΦΕΚ ορίζονται κατά περίπτωση και τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εν λόγω ΦΕΚ.