ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Αρχικός Έλεγχος πραγματοποιείται μόνο σε νέους ανελκυστήρες πού έχουν εγκατασταθεί σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια, πριν αυτοί παραδοθούν προς χρήση. Κατά τον έλεγχο αξιολογείται η συμμόρφωση του Ανελκυστήρα με τις απαιτήσεις ασφάλειας της ισχύουσας ευρωπαϊκής οδηγίας (2014/33/ΕΕ) και των σχετικών κατά περίπτωση εναρμονισμένων προτύπων.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επιτόπια αυτοψία και δοκιμές στον εν λειτουργία ανελκυστήρα, παρουσία του εγκαταστάτη, καθώς και έλεγχο του τεχνικού φακέλου που πραγματοποιείται στα γραφεία της Control Lift Α.Ε.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου και ο ανελκυστήρας λαμβάνει σήμανση CE, ή συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις. Εφοσον οι παρατηρήσεις αποκατασταθούν, πραγματοποιείται επανέλεγχος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Ανελκυστήρα.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης νέου ανελκυστήρα πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
1) Εξακρίβωση κατά Μονάδα (Παράρτημα VIIΙ της οδηγίας 2014/33/ΕΕ)
2) Τελικός Έλεγχος (Παράρτημα V της οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Για την υποβολή αίτησης για Αρχικό Έλεγχο υπεύθυνος είναι ο εγκαταστάτης ή ο αντιπρόσωπος του.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ