ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06-10-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06-10-2017

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας
«ΚΟΝΤΡΟΛ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΚΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 06/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας. Tα θέματα για συζήτηση είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μεταβολή της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ.

Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να ειδοποιήσουν την εταιρεία για το αν θα παρευρεθούν ή όχι, (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 15/09/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο
από τα πρακτικά του Δ.Σ της εταιρείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.