ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06-09-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06-09-2017

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας
«ΚΟΝΤΡΟΛ ΛΙΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΚΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 06/09/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00, συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016).
3. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πού ελήφθησαν κατά την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 17/08/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο
από τα πρακτικά του Δ.Σ της εταιρείας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.