ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Οι ευθύνες/ υποχρεώσεις του συντηρητή περιγράφονται σαφώς στο Άρθρο 6 της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22.12.2008.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22.12.2008:

“Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν έλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων”.
“Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πρίν τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδικού ελέγχου”.
“Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του”.