Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 παρ. 1α της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22.12.2008:

 

“Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους υποχρεούνται να μεριμνούν για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, ήτοι:

 

την αρχική πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες με προέγκριση ή χωρίς στοιχεία νομιμότητας
και τον περιοδικό επανέλεχο για ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας ή λήξαν πιστοποιητικό αναγνωρισμένου φορέα

Στο Άρθρο 13 παρ. 4 του ιδίου ΦΕΚ σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και την καταχώρηση του ανελκυστήρα του επιβάλλεται από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 EUR).